achtergrond videoheader winkel

Algemene voorwaarden

Stomerij Centra V.O.F., gevestigd Pannekoekstraat 46, 3011 LH Rotterdam

Artikel 1 – Inleidende bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot textielreiniging en daarmee direct verband houdende diensten van Stomerij Centra enerzijds en Stomerij Centra anderzijds.
Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden of van enig beding in een tussen partijen afgesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;
b. Consument: de natuurlijke persoon niet behandelend in de utoefening van beroep of bedrijf die textiel ter reiniging aanbiedt;
c. Stomerij: Stomerij Centra V.O.F.
d. Kostbaarheden: zaken die niet direct herkenbaar zijn als kostbare zaken doch waarvan desalniettemin de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken die bedoeld zijn voor hetzelfde gebruik.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand doordat de consument textiel ter reiniging aanbiedt en de stomerij dit textiel ter reiniging aanneemt.

Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stomerij:

a. met de consument een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en afhaaldatum;
b. aan de consument een ontvangstbewijs afgegeven;
c. de consument wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden; de stomerij zal deze voorwaarden op verzoek van de consument aan hem overhandigen of toesturen.

Bij gebruik van het automatisch in- en uitgiftesysteem Automax komt de overeenkomst eerst tot stand nadat het textiel door de stomerij aan inspectie (op een aantal gebreken) is onderworpen. Zonder tegenbericht van de stomerij komt de overeenkomst tot stand. De overeenkomst heeft enkel betrekking op de aantallen textielgoederen, zoals door de stomerij aangetroffen en geïnspecteerd. In geval geen overeenkomst tot stand komt zal de stomerij zich direct met de klant in verbinding stellen en over de reden daarvan informeren.
De consument krijgt van de stomerij, om het innamesysteem te kunnen gebruiken, een persoonlijke klantenkaart in bruikleen. Deze blijft eigendom van de stomerij en is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 4 – Verplichtingen van de stomerij

De stomerij verlicht zich om:

a. de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goede bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum;
b. voor de aangeboden zaken een adequate reinigingsmethode te kiezen en om de reiniging en opmaak van de aangeboden zaken vakkundig uit te voeren. Bij de keuze van een adequate behandelingsmethode voor een aangeboden zaak en bij de uitvoering van die behandelingsmethode mag de stomerij in beginsel afgaan op de juistheid van aan die zaken gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van de aangeboden zaak. De stomerij is niet gehouden een aangeboden zaak te reinigen of anderszins te behandelen, indien het de stomerij bij redelijk onderzoek duidelijk is dat reiniging van de betrokken zaak met behulp van de aan de stomerij ter beschikking staande methode en middelen niet mogelijk is, of een ernstig risico tot beschadiging van de betrokken zaak zou inhouden. In dat geval zal de stomerij de betrokken zaak aan de consument teruggeven zonder dat de consument gehouden is de bedongen prijs te betalen, voor zover die prijs betrekking had op de behandeling van de onbehandelde zaak.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument

De consument verplicht zich om:

a. de stomerij bij het aangaan van een overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van één of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaken;
b. de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen veertien dagen na die datum.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid stomerij

De stomerij staat in voor zorgvuldige bewaring, vakkundige behandeling en tijdige ter beschikking stelling van de aangeboden zaken.

Tenzij de stomerij bij vakkundige beschouwing de hieronder onder a genoemde omstandigheden had behoren op te merken en schade ten gevolge daarvan in redelijkheid had kunnen vermijden, kunnen de stomerij niet worden toegerekend:

a. beschadigingen van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van:
* bij de behandeling van de betrokken zaken gebruikelijk optredende slijtage en/of krimp;
* eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen gering sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inweking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;
b. beschadiging van zaken voor zover die beschadiging het gevolg is van een aan de stomerij niet toe te rekenen onbekendheid van e samenstelling van de aangeboden zaak, hetgeen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;
c. schade die het gevolg is van voorwerpen of aan zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;
d. onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van de in de bedrijfstak gebruikelijke beschikbare reinigingsmethode en –middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.

De stomerij is gehouden om bij toerekenbare tekortkomingen aan de consument eventueel geleden schade te vergoeden, echter niet tot een hoger bedrag dan de waarde van de vermiste of door beschadiging niet meer voor normaal gebruik geschikte zaak. Als ‘waarde’ wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van de zaak onder aftrek van zoveel als redelijk is bij wijze van afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Bij kostbaarheden die niet als zodanig zijn aangeboden en door de stomerij niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbaar gebruiksartikel. In dit geval van partiële behandeling, dat wil zeggen als een onderdeel van een samengestelde zaak in behandeling is afgegeven, wordt voor de berekening van de schadevergoeding slechts de aankoopwaarde van het in behandeling gegeven onderdeel als uitgangspunt genomen.

Artikel 7 – Inname, aflevering en betaling

Betaling geschiedt vooraf, bij inname van de aangeboden zaak. De Stomerij voorziet de consument van een ontvangstbewijs, vermeldende het aantal en soort aangeboden zaken, en het betaalde bedrag.

De stomerij is gerechtigd de haar aangeboden zaak af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.

Indien feitelijk en volgens de administratie van de stomerij de aangeboden zaken op vertoon van het ontvangstbewijs zijn opgehaald, berust de bewijslast bij de consument indien deze stelt dat de zaken nog niet aan hem zijn afgegeven.

Wanneer de termijn als bedoeld in artikel 5 sub b van deze voorwaarden is verstreken, komen alle kosten die de stomerij moet maken voor het bewaren van de zaken voor rekening van de consument.

Vermissing of beschadiging van de aangeboden zaak kan de stomerij niet worden aangerekend, indien de aangeboden zaak niet aan de consument kan worden teruggegeven binnen een termijn van één jaar vanaf de tussen de consument en de stomerij afgesproken afhaaldatum voor de betrokken zaak of omdat de consument de aangeboden zaak niet heeft afgehaald.

De consument is verplicht de stomerij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van de stomerij houden.

Artikel 8 - Klachten

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen voor de consument schriftelijk ter kennis van de stomerij te worden gebracht binnen een week na teruggave van die zaken.
Hierbij dient de consument, bijvoorbeeld door tonen van een door de stomerij op de behandelde zaak aangebracht merkteken, aan te tonen dat de betrokken zaak door de stomerij is behandeld.

Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien de stomerij de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van één maand is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.

Bij reclames zowel ten aanzien van de vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de consument op verzoek van de stomerij alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgaven verstrekken van de prijs waarvoor de desbetreffende zaak is gekocht.

De stomerij verplicht zich ten aanzien van bij haar ingebrachte klachten met betrekking tot beschadiging of onjuiste behandeling van zaken haar standpunt schriftelijk aan de consument kenbaar te maken binnen drie weken na het indienen van de klacht.

Artikel 9 – Geschillen

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.

Rotterdam, februari 2005

logo armani merken
logo burberry merken
logo corneliani merken
logo debijenkorf merken
logo dior merken
logo dkny merken
logo hugoboss merken
logo mexx merken
logo versace merken

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten